Reglement raskeuring

Artikel 1

De raskeuring bestaat uit 5 onderdelen:

 1. Karakter;
 2. Exterieur;
 3. HD-uitslag;
 4. ED-uitslag;
 5. Standfoto voor het fokboek.

De keuring van exterieur geschiedt door keurmeesters die erkend zijn door de “Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland” (RvB) en/of de “Schweizerischen Kynologischen Gesellschaft” (SKG). De keuring van karakter geschiedt door keurmeesters die erkend zijn door “Vereniging de Berner Sennenhond” en/of de “Schweizerischer Klub für Berner Sennenhunde”. Voor het onderdeel HD, dat de uitslagen A, B en C niet mag overschrijden, en het onderdeel ED, moet de originele uitslag van het röntgenonderzoek door een door de FCI erkend instituut worden overlegd.

HD-röntgenfoto’s dienen gemaakt te worden als de hond minimaal 12 maanden oud is. ED-röntgenfoto’s dienen gemaakt te worden als de hond minimaal 18 maanden oud is.

Artikel 2

De inschrijving voor een raskeuring geschiedt online. Bij de inschrijving dient u een fotokopie van de stamboom, het registratiebewijs en de HD- en ED-uitslag bij te voegen (indien HD- en ED- uitslag al in uw bezit). Inschrijvers zijn verplicht, gelijktijdig met de inschrijving, het inschrijfgeld te voldoen. De inschrijving sluit 4 weken voor de keuringsdatum.

Indien een hond teruggetrokken wordt, beslist het bestuur of er restitutie van het inschrijfgeld verleend kan worden (- € 5,00 administratiekosten). Zowel leden als niet-leden kunnen inschrijven, echter geldt voor niet-leden een hoger tarief, en hebben leden altijd voorrang indien het maximaal aantal te keuren honden wordt overschreden.

Artikel 3

Het bestuur geeft de “Organisatie Raskeuring” de opdracht om te streven naar 4 raskeuringen per jaar, of zoveel meer als nodig is.

Artikel 4

In het eerste clubblad van een nieuw kalenderjaar zal, onder voorbehoud, de planning van de raskeuring voor het gehele jaar worden gepubliceerd, te weten; data, locaties en namen van keurmeesters.

Artikel 5

Per keuring zullen maximaal 20 honden worden toegelaten. Dit geldt niet voor honden die worden aangeboden voor een herkeuring exterieur. Bij overschrijding van het maximaal ingeschreven honden wordt de volgende selectie toegepast:

 • leden hebben voorrang op niet-leden;
 • oudere honden gaan vóór jongere honden;
 • honden kunnen van deelname worden uitgesloten waarvan de betaling nog niet is ontvangen op de sluitingsdatum.

Artikel 6

Indien uw hond is goedgekeurd zal er op de raskeuring een standfoto voor het fokboek worden gemaakt. U mag zelf een standfoto meenemen, waarbij de linkerzijde van de hond moet worden gefotografeerd (standaard formaat 10 cm x 15 cm).

Artikel 7

Om deel te kunnen nemen aan de raskeuring dient uw hond op de dag van de keuring de minimale leeftijd van 18 maanden te hebben bereikt. Reuen mogen na volledige goedkeuring dekken, teven mogen niet gedekt worden voordat zij de leeftijd van 21 maanden hebben bereikt. Loopse honden worden bij voorkeur niet gekeurd, in verband met instabiel gedrag rond de loopsheid. Bij deelname worden loopse honden altijd als laatste gekeurd.

Artikel 8

De keuring begint officieel bij het begroeten van de keurmeester. De keurmeester bepaald de gang van zaken tijdens de keuring. U wordt na de keuring direct op de hoogte gesteld van de uitslag. Keurmeesters zijn bevoegd de volgende termen te gebruiken:

 1. Goedgekeurd: uw hond heeft het onderdeel met een voldoende afgelegd;
 2. Afgekeurd: uw hond heeft het onderdeel niet met een voldoende afgelegd, u mag de hond nog eenmaal ter keuring aanmelden (zie artikel 2). Indien uw hond dan wederom wordt afgekeurd kunt u die hond niet meer ter keuring aanmelden;
 3. Herkeuring: uw hond heeft het onderdeel net niet met een voldoende afgelegd, de keurmeester verwacht dat uw hond zich mogelijk kan verbeteren (o.a. op basis van leeftijd en ervaringen). U kunt de hond opnieuw ter keuring aanmelden (zie artikel 2);
 4. Afgebroken:Afgebroken: op elk gewenst moment kunt u, of de keurmeester in overleg met u, de keuring afbreken, dit zal worden gezien als een herkeuring. U kunt de hond opnieuw ter keuring aanmelden (zie artikel 2).

Een herkeuring hoeft niet door dezelfde keurmeester te geschieden.

Artikel 9

De inrichting van de raskeuring zal aangepast zijn aan de specifieke karaktereigenschappen van de Berner Sennenhond. De keuring op exterieur zal volgens de rasstandaard geschieden, waarbij de nadruk wordt gelegd op de fokwaarde.

Artikel 10

Fok uitsluitende fouten die de VBSH bij de Berner Sennenhond hanteert zijn:

 • Diskwalificeren fouten zoals opgenomen in de rasstandaard;
 • Een combinatie van meerdere niet diskwalificerende fouten zoals opgenomen in de rasstandaard. De ernst van iedere afwijking van de genoemde punten moet als fout worden aangemerkt, waarbij de zwaarte in de juiste verhouding gezien moet worden tot de mate van de afwijking en de invloed daarvan op de gezondheid en het welzijn van de hond.

Artikel 11

Bij fouten (niet bij diskwalificeren fouten) kan er dispensatie worden aangevraagd.

Artikel 12

In onvoorziene gevallen beslist het bestuur.