Nestinventarisatie

In 2013 is besloten dat alle nesten gefokt binnen de vereniging moeten worden geïnventariseerd. U dient hiervoor binnen 14 dagen na de geboorte van het nest het aanvraagformulier Nestinventarisatie,- publicatie in te zenden. Dit formulier is op onze website www.bernersennen te vinden. Hierop kunt u, na inloggen op het ledengedeelte, het aanvraagformulier vinden onder Formulieren en na aanklikken online invullen en versturen. Indien deze aanvraag niet binnen 14 dagen bij ons binnen is , wordt aan het lid een officiële waarschuwing gegeven. Het inventariseren vindt pas plaats nadat de pups voorzien zijn van een identificatiechip gegeven door de Raad van Beheer, teneinde onduidelijkheden te voorkomen. Nadat u uw nestinventarisatie aanvraag  heeft ingevuld ontvangt u automatisch uw fokkerspas.

 

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de nestinventarisatiecoördinator.

Yolanda Jacobs, 06 43 99 88 48

Raskeuring Vereniging De Berner Sennenhond

U kunt zich voortaan alleen digitaal aanmelden voor de raskeuring door het formulier op de website in te vullen.

U dient rekening te houden met het volgende:

 • alleen de bij de Raad van Beheer geregistreerde eigenaar, dus niet de mede-eigenaar, kan de hond inschrijven;
 • de sluitingsdatum is 4 weken vóór elke keuring;
 • de minimum leeftijd van de hond is 18 maanden;
 • er worden ALLEEN honden gekeurd waarvan de HD- en ED-uitslag bekend is;
 • het maximaal aantal honden is 30;
 • bij verhindering van een keurmeester wordt er een andere keurmeester uitgenodigd;
 • u ontvangt, indien mogelijk, hierover bericht;
 • bij onvoldoende inschrijvingen wordt de keuring op 1 dag gehouden (zaterdag).

Bij overschrijding van het maximaal aantal ingeschreven honden wordt de volgende selectie toegepast:

 • leden hebben voorrang op niet leden;
 • er worden ALLEEN honden gekeurd waarvan de HD- en ED-uitslag bekend is;
  oudere honden gaan voor jongere honden;

HD- en ED-uitslag

 • U dient een uitdraai van de originele HD- en ED-uitslag mee te nemen naar de raskeuring.

Betaling

Raskeuring : leden € 60,00 niet leden € 140,00
Herkeuring karakter leden € 60,00 niet leden € 140,00
Herkeuring exterieur leden € 30,00 niet leden € 60,00

De betaling dient gelijktijdig met de inschrijving te worden overgemaakt via Ideal o.v.v.Raskeuring, naam en NHSB-nummer van de hond.

Elke deelnemer ontvangt ongeveer 1 ½ week voor de keuring per email bericht op welke dag en hoe laat hij/zij wordt verwacht.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Joke Snel, tel. 0224-531482/06-12953736 of via email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Reglement raskeuring

Artikel 1

De raskeuring bestaat uit 5 onderdelen:

 1. Karakter;
 2. Exterieur;
 3. HD-uitslag;
 4. ED-uitslag;
 5. Standfoto voor het fokboek.

De keuring van exterieur geschiedt door keurmeesters die erkend zijn door de “Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland” (RvB) en/of de “Schweizerischen Kynologischen Gesellschaft” (SKG). De keuring van karakter geschiedt door keurmeesters die erkend zijn door “Vereniging de Berner Sennenhond” en/of de “Schweizerischer Klub für Berner Sennenhunde”. Voor het onderdeel HD, dat de uitslagen A, B en C niet mag overschrijden, en het onderdeel ED, moet de originele uitslag van het röntgenonderzoek door een door de FCI erkend instituut worden overlegd.

HD-röntgenfoto’s dienen gemaakt te worden als de hond minimaal 12 maanden oud is. ED-röntgenfoto’s dienen gemaakt te worden als de hond minimaal 18 maanden oud is.

Artikel 2

De inschrijving voor een raskeuring geschiedt online. Bij de inschrijving dient u een fotokopie van de stamboom, het registratiebewijs en de HD- en ED-uitslag bij te voegen (indien HD- en ED- uitslag al in uw bezit). Inschrijvers zijn verplicht, gelijktijdig met de inschrijving, het inschrijfgeld te voldoen. De inschrijving sluit 4 weken voor de keuringsdatum.

Indien een hond teruggetrokken wordt, beslist het bestuur of er restitutie van het inschrijfgeld verleend kan worden (- € 5,00 administratiekosten). Zowel leden als niet-leden kunnen inschrijven, echter geldt voor niet-leden een hoger tarief, en hebben leden altijd voorrang indien het maximaal aantal te keuren honden wordt overschreden.

Artikel 3

Het bestuur geeft de “Organisatie Raskeuring” de opdracht om te streven naar 4 raskeuringen per jaar, of zoveel meer als nodig is.

Artikel 4

In het eerste clubblad van een nieuw kalenderjaar zal, onder voorbehoud, de planning van de raskeuring voor het gehele jaar worden gepubliceerd, te weten; data, locaties en namen van keurmeesters.

Artikel 5

Per keuring zullen maximaal 20 honden worden toegelaten. Dit geldt niet voor honden die worden aangeboden voor een herkeuring exterieur. Bij overschrijding van het maximaal ingeschreven honden wordt de volgende selectie toegepast:

 • leden hebben voorrang op niet-leden;
 • oudere honden gaan vóór jongere honden;
 • honden kunnen van deelname worden uitgesloten waarvan de betaling nog niet is ontvangen op de sluitingsdatum.

Artikel 6

Indien uw hond is goedgekeurd zal er op de raskeuring een standfoto voor het fokboek worden gemaakt. U mag zelf een standfoto meenemen, waarbij de linkerzijde van de hond moet worden gefotografeerd (standaard formaat 10 cm x 15 cm).

Artikel 7

Om deel te kunnen nemen aan de raskeuring dient uw hond op de dag van de keuring de minimale leeftijd van 18 maanden te hebben bereikt. Reuen mogen na volledige goedkeuring dekken, teven mogen niet gedekt worden voordat zij de leeftijd van 21 maanden hebben bereikt. Loopse honden worden bij voorkeur niet gekeurd, in verband met instabiel gedrag rond de loopsheid. Bij deelname worden loopse honden altijd als laatste gekeurd.

Artikel 8

De keuring begint officieel bij het begroeten van de keurmeester. De keurmeester bepaald de gang van zaken tijdens de keuring. U wordt na de keuring direct op de hoogte gesteld van de uitslag. Keurmeesters zijn bevoegd de volgende termen te gebruiken:

 1. Goedgekeurd: uw hond heeft het onderdeel met een voldoende afgelegd;
 2. Afgekeurd: uw hond heeft het onderdeel niet met een voldoende afgelegd, u mag de hond nog eenmaal ter keuring aanmelden (zie artikel 2). Indien uw hond dan wederom wordt afgekeurd kunt u die hond niet meer ter keuring aanmelden;
 3. Herkeuring: uw hond heeft het onderdeel net niet met een voldoende afgelegd, de keurmeester verwacht dat uw hond zich mogelijk kan verbeteren (o.a. op basis van leeftijd en ervaringen). U kunt de hond opnieuw ter keuring aanmelden (zie artikel 2);
 4. Afgebroken:Afgebroken: op elk gewenst moment kunt u, of de keurmeester in overleg met u, de keuring afbreken, dit zal worden gezien als een herkeuring. U kunt de hond opnieuw ter keuring aanmelden (zie artikel 2).

Een herkeuring hoeft niet door dezelfde keurmeester te geschieden.

Artikel 9

De inrichting van de raskeuring zal aangepast zijn aan de specifieke karaktereigenschappen van de Berner Sennenhond. De keuring op exterieur zal volgens de rasstandaard geschieden, waarbij de nadruk wordt gelegd op de fokwaarde.

Artikel 10

Fok uitsluitende fouten die de VBSH bij de Berner Sennenhond hanteert zijn:

 • Diskwalificeren fouten zoals opgenomen in de rasstandaard;
 • Een combinatie van meerdere niet diskwalificerende fouten zoals opgenomen in de rasstandaard. De ernst van iedere afwijking van de genoemde punten moet als fout worden aangemerkt, waarbij de zwaarte in de juiste verhouding gezien moet worden tot de mate van de afwijking en de invloed daarvan op de gezondheid en het welzijn van de hond.

Artikel 11

Bij fouten (niet bij diskwalificeren fouten) kan er dispensatie worden aangevraagd.

Artikel 12

In onvoorziene gevallen beslist het bestuur.

Verenigings Fok Reglement vastgesteld op ALV 08-10-2022

Uitgangspunten en toelichting bij het VerenigingsFokReglement (VFR)

 • De artikelen in zwarte tekst zijn verplicht.
 • De relevante artikelen in het Kynologisch Reglement (KR), ofwel het BasisReglement Stambomen, zijn met meerderheid van stemmen door de bij de Raad van Beheer aangesloten verenigingen aangenomen. Daar deze artikelen per definitie verplicht zijn, zijn deze in het zwart
 • Bij de artikelen met een zwarte én een grijze tekst kan de rasvereniging, afhankelijk van de situatie van het ras, kiezen voor de zwarte óf de grijze tekst. Als alleen een grijze tekst is opgenomen, betekent dit dus dat het aan de rasvereniging is om dit artikel al of niet op te nemen.
 • Een aantal aandachtsgebieden in het fokreglement is bewust alvast in het zwart opgenomen, ook al zijn deze niet op ieder ras van toepassing. Dit om een ieder bewust te maken van het belang ervan binnen de rashondenfokkerij. Indien niet van toepassing kan de tekst in grijs genegeerd worden en worden volstaan met de vermelding van ‘niet van toepassing’ of ‘geen’.
 • Per hoofdstuk kunnen rasverenigingen in het Verenigingsfokreglement opgenomen artikelen verzwaren en nieuwe artikelen, mits deze niet in strijd zijn met het KR, toevoegen.
 • De naleving van het Kynologisch Reglement wordt gecontroleerd door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.
 • De betreffende rasvereniging controleert op naleving en zorgt voor handhaving van het Verenigingsfokreglement.
 • Alle bij de Raad van Beheer aangesloten verenigingen zullen gebruik gaan maken van dit format: VerenigingsFokReglement (VFR). De Raad van Beheer levert hiervoor een digitaal document aan met de verplichte hoofdstuk/ paragraafindeling (zoals in dit concept in zwarte letters is aangegeven). De Raad van Beheer zal de verenigingsfokreglementen te zijner tijd op specifieke relevante punten controleren. Indien aan de verplichte hoofdstuk en paragraafindeling gesleuteld wordt door de RV, wordt deze niet goedgekeurd.

1.    ALGEMEEN

 1. Dit reglement voor de Vereniging de Berner Sennenhond, hierna te noemen de vereniging beoogt bij te dragen aan de behartiging van de belangen van het ras de Berner Sennenhond zoals deze zijn verwoord in de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging. Dit Verenigingsfokreglement (VFR) is goedgekeurd door de algemene ledenvergadering van de vereniging op 4 september 2021. Inhoudelijke aanpassingen van het VFR kunnen uitsluitend plaatsvinden met instemming van de algemene ledenvergadering van de vereniging.
 2. Dit Verenigingsfokreglement (VFR) geldt voor alle leden van de vereniging voor de Berner Sennenhond.
 3. Het bestuur van de vereniging verplicht zich, de door de Algemene Vergadering van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland vastgestelde wijzigingen van het Kynologisch Reglement (KR), die betrekking hebben op dit Verenigingsfokreglement, terstond hierin door te voeren. In tegenstelling tot het gestelde in artikel 1.1 behoeven deze wijzigingen niet de goedkeuring van de algemene ledenvergadering van de vereniging.
  Dit ontslaat de individuele fokker niet van de plicht, zelf op de hoogte te zijn en te blijven van recente wijzigingen in het KR, ook als het bestuur van de vereniging hier in gebreke blijft.
 4. Voor wat betreft de omschrijving van de in dit VFR genoemde definities gelden de omschrijvingen zoals vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement en het Kynologisch Reglement van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.
 5. Voor wat betreft de externe regelgeving gelden de regels zoals vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement en het Kynologisch Reglement van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.
 6. Inschrijving van een nest in de Nederlandse stamboekhouding (NHSB) door de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland vindt plaats conform de regels zoals vastgelegd in het Kynologisch Reglement.
 7. Alle ras en gezondheidsgegevens van hond(en) van leden worden geplaatst in de internationale vrij toegankelijke database Berner-Garde.

2.    FOKREGELS

Artikel VIII.2 KR in samenhang met regels van de vereniging.

 1. Een teef mag niet worden gedekt door haar grootvader, haar vader, haar broer, haar halfbroer, haar zoon of haar kleinzoon.
  Pups, voortgekomen uit één van de genoemde combinaties, zullen niet in het NHSB worden ingeschreven (Artikel VIII.2 KR en Artikel III.14 lid 1l KR)
 2. Herhaalcombinaties: Dezelfde oudercombinatie is maximaal 3 maal toegestaan
 3. Minimum leeftijd reu: De minimale leeftijd van de reu op de dag van de dekking moet tenminste 18 maanden zijn.
 4. Aantal dekkingen: De reu mag maximaal 10 keer per kalenderjaar in Nederlandse combinaties worden ingezet voor de fokkerij.
  Als geslaagde dekking geldt een dekking waaruit minimaal één levende pup is voortgekomen en ingeschreven in het NHSB.
  NB 1: In bijzondere omstandigheden zal een nest niet worden ingeschreven in het NHSB (artikel III.14 KR). Ook dan wordt uitgegaan van een geslaagde dekking.
  NB 2: indien sperma wordt gebruikt van de reu voor kunstmatige inseminatie (KI), telt dit mee als een ‘dekking’.
 5. Cryptorchide en monorchide: Cryptorchide of monorchide reuen zijn uitgesloten van de fokkerij.
 6. Gebruik buitenlandse dekreuen: Wanneer een lid van de vereniging voor een dekking een niet in Nederlands eigendom zijnde reu, welke wel staat ingeschreven in een door de FCI erkende stamboekhouding, wil gebruiken dan dient deze te voldoen aan de fokreglementen zoals deze door de rasvereniging van het land waar de reu geregistreerd staat, gesteld worden.
 7. Kunstmatige inseminatie (sperma van levende en/of overleden dekreuen): Als een fokker voor een dekking het sperma gebruikt van een nog in leven zijnde/of overleden dekreu, dan gelden voor deze dekking de regels van dit Verenigingsfokreglement alsof het een natuurlijke dekking van de dekreu betreft.
 8. Nederlandse ouderdieren: De fokker verplicht zich er toe alleen te fokken met honden die op een Nederlandse of Zwitserse raskeuring voor de fokkerij goedgekeurd zijn.
 9. Fokverbod: Met een hond mag niet gefokt worden indien deze niet voldoet aan de eisen gesteld in dit VFR.

3.    WELZIJNSREGELS (Artikel VIII.1 KR)

 1. Een teef mag niet worden gedekt vóór de dag waarop zij de leeftijd van 21 maanden heeft bereikt.
 2. Een teef, waaruit niet eerder pups zijn geboren, mag niet worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 72 maanden heeft bereikt.
 3. Een teef, waaruit eerder pups zijn geboren, mag niet meer worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 96 maanden heeft bereikt.
 4. Een teef mag niet meer worden gedekt na de dag waarop haar vijfde nest is geboren.
 5. Een teef mag niet worden gedekt als deze dekking tot gevolg heeft dat tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten van deze teef geen termijn van tenminste 12 maanden zit.
 6. Een teef mag niet meer worden gedekt na haar tweede keizersnede.

4.    GEZONDHEIDSREGELS

 1. Gezondheidsonderzoek (screening) ouderdieren:
  Preventieve screening van ouderdieren moet, als het gaat om: HD onderzoek, ED onderzoek, oogonderzoek en doofheidonderzoek, plaatsvinden door deskundigen die erkend zijn door de Raad van Beheer conform de door de Raad van Beheer voor deze onderzoeken opgestelde en/of goedgekeurde onderzoeksprotocollen.
 2. Verplicht screeningsonderzoek.
  Op basis van wetenschappelijk onderzoek zijn de volgende gezondheidsproblemen binnen het ras vastgesteld en moeten de ouderdieren vóór de raskeuring worden onderzocht op:
  • HD
  • ED
 3. Aandoeningen:
  met honden die lijden aan een of meer van onderstaande aandoeningen mag niet worden gefokt.
  (invullen voorwaarden, zoals de rasvereniging deze heeft vastgesteld via de algemene ledenvergadering).
  • Verparingen tussen honden met beiden een HD-C zijn niet toegestaan
  • HD-D en zwaardere gradaties is niet toegestaan
  • Elleboogdysplasie: Uitgesloten voor de fokkerij zijn honden met uitslag "Graad 3". Honden met een uitslag "Grensgeval, graad 1 of graad 2" mogen uitsluitend gebruikt worden in een combinatie met honden met de uitslag "Vrij".
 4. Diskwalificerende fouten: met honden met één of meer van onderstaande diskwalificerende fouten (volgens de rasstandaard) mag niet worden gefokt.
  • testikelfouten, zoals vermeld in VFR art. 2.5.;
  • A-typische totaalverschijning;
  • agressieve of overmatig angstige honden;
  • honden die een duidelijke fysieke- of gedragsafwijking hebben moeten gediskwalificeerd worden;
  • gespleten neus;
  • voorbeet, bovenvoorbeet, kruisgebit;
  • één of twee blauwe ogen (Birkauge);
  • entropion, ectropion;
  • knikstaart of krulstaart;
  • kort haar of stokhaar;
  • kleur anders dan tricolor;
  • andere grondkleur dan zwart;
  • combinatie van overige fouten waarbij de beoordeling in de juiste verhouding staat tot de graad van afwijking.

5.    GEDRAGSREGELS

 1. Karaktereisen: Beide ouderdieren moeten voldoen aan de karaktereisen zoals die in de rasstandaard zijn beschreven.
 2. Verplichte karaktertest: De beide ouderdieren moeten vóór de eerste dekking met goed gevolg de door de rasvereniging erkende karakterkeuring hebben afgelegd.
  Als een buitenlandse reu wordt gebruikt, gelden de regels zoals deze door de Raad van Beheer in overleg met de rasvereniging zijn vastgesteld en schriftelijk zijn vastgelegd in het Verenigingsfokreglement.
  2.1 Tijdens deze keuring wordt gekeken naar de reactie van de hond op de aanwezigheid van mensen, optische en akoestische invloeden en naar schotvastheid. De beoordeling is gericht op het karakter van de hond, niet op het aangeleerde gedrag van de hond.
  NB1 Van de Nederlands zustervereniging NBSV of opvolger zijn alleen de fokgeschiktheidskeuring A toegestaan.

6.    WERKGESCHIKTHEID

 1. Voor dit ras is een verplichte werkgeschiktheidtest niet van toepassing.

7.    EXTERIEURREGELS

 1. Kwalificatie: Deelname aan exposities is niet verplicht.
 2. Fokgeschiktheidskeuring: beide ouderdieren moeten minimaal één keer hebben deelgenomen aan een fokgeschiktheidskeuring (exterieurkeuring) georganiseerd door de rasvereniging en daar minimaal de kwalificatie goedgekeurd hebben behaald.
  NB1 Van de Nederlands zustervereniging NBSV of opvolger zijn alleen de fokgeschiktheidskeuring A toegestaan.

8.    REGELS AFGIFTE PUPS, WELZIJN PUPS

 1. Ontwormen en enten: De fokker draagt zorg voor het deugdelijk ontwormen en inenten van de pups volgens gangbare veterinaire inzichten en voor een volledig door de dierenarts ingevuld en ondertekend Paspoort voor Gezelschapsdieren. De pups dienen bij aflevering adequaat ontwormd te zijn en zij dienen voorzien te zijn van een unieke ID transponder.
 2. Aflevering pups: De pups mogen niet eerder worden afgeleverd dan op de leeftijd van 8 weken en moeten daarbij minimaal 6 kg wegen. Tussen de eerste enting en de overdracht aan de nieuwe eigenaar moeten minimaal 7 dagen zitten.

9.   SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN

 1. Dit reglement is niet van toepassing op nesten die geboren worden uit een teef gedekt op of voor de dag waarop dit reglement in werking treedt.
 2. Gezondheidsuitslagen, exterieur-, gedrags- en/of werkkwalificaties die zijn afgegeven en/of voor de inwerkingtreding van dit reglement hebben plaatsgevonden, worden geacht onder de werking van dit reglement te zijn inbegrepen.
 3. In bijzondere gevallen kan de vereniging bij een besluit met betrekking tot het toestaan van een bepaalde combinatie afwijken van dit VFR, indien de belangen van het ras daardoor worden gediend. Een besluit op basis van dit lid wordt met redenen omkleed naar de leden van de vereniging gecommuniceerd.

10.   INWERKINGTREDING

 1. Dit Verenigingsfokreglement treedt in werking op 8 oktober 2022, nadat het reglement is goedgekeurd door het bestuur van de Raad van Beheer conform de artikelen 10 HR en VIII. 5+ 6 KR.