Verenigings Fok Reglement vastegesteld op ALV 04-09-2021

Uitgangspunten en toelichting bij het VerenigingsFokReglement (VFR)

 • De artikelen in zwarte tekst zijn verplicht.
 • De relevante artikelen in het Kynologisch Reglement (KR), ofwel het BasisReglement Stambomen, zijn met meerderheid van stemmen door de bij de Raad van Beheer aangesloten verenigingen aangenomen. Daar deze artikelen per definitie verplicht zijn, zijn deze in het zwart
 • Bij de artikelen met een zwarte én een grijze tekst kan de rasvereniging, afhankelijk van de situatie van het ras, kiezen voor de zwarte óf de grijze tekst. Als alleen een grijze tekst is opgenomen, betekent dit dus dat het aan de rasvereniging is om dit artikel al of niet op te nemen.
 • Een aantal aandachtsgebieden in het fokreglement is bewust alvast in het zwart opgenomen, ook al zijn deze niet op ieder ras van toepassing. Dit om een ieder bewust te maken van het belang ervan binnen de rashondenfokkerij. Indien niet van toepassing kan de tekst in grijs genegeerd worden en worden volstaan met de vermelding van ‘niet van toepassing’ of ‘geen’.
 • Per hoofdstuk kunnen rasverenigingen in het Verenigingsfokreglement opgenomen artikelen verzwaren en nieuwe artikelen, mits deze niet in strijd zijn met het KR, toevoegen.
 • De naleving van het Kynologisch Reglement wordt gecontroleerd door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.
 • De betreffende rasvereniging controleert op naleving en zorgt voor handhaving van het Verenigingsfokreglement.
 • Alle bij de Raad van Beheer aangesloten verenigingen zullen gebruik gaan maken van dit format: VerenigingsFokReglement (VFR). De Raad van Beheer levert hiervoor een digitaal document aan met de verplichte hoofdstuk/ paragraafindeling (zoals in dit concept in zwarte letters is aangegeven). De Raad van Beheer zal de verenigingsfokreglementen te zijner tijd op specifieke relevante punten controleren. Indien aan de verplichte hoofdstuk en paragraafindeling gesleuteld wordt door de RV, wordt deze niet goedgekeurd.

1.    ALGEMEEN

 1. Dit reglement voor de Vereniging de Berner Sennenhond, hierna te noemen de vereniging beoogt bij te dragen aan de behartiging van de belangen van het ras de Berner Sennenhond zoals deze zijn verwoord in de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging. Dit Verenigingsfokreglement (VFR) is goedgekeurd door de algemene ledenvergadering van de vereniging op 4 september 2021. Inhoudelijke aanpassingen van het VFR kunnen uitsluitend plaatsvinden met instemming van de algemene ledenvergadering van de vereniging.
 2. Dit Verenigingsfokreglement (VFR) geldt voor alle leden van de vereniging voor de Berner Sennenhond.
 3. Het bestuur van de vereniging verplicht zich, de door de Algemene Vergadering van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland vastgestelde wijzigingen van het Kynologisch Reglement (KR), die betrekking hebben op dit Verenigingsfokreglement, terstond hierin door te voeren. In tegenstelling tot het gestelde in artikel 1.1 behoeven deze wijzigingen niet de goedkeuring van de algemene ledenvergadering van de vereniging.
  Dit ontslaat de individuele fokker niet van de plicht, zelf op de hoogte te zijn en te blijven van recente wijzigingen in het KR, ook als het bestuur van de vereniging hier in gebreke blijft.
 4. Voor wat betreft de omschrijving van de in dit VFR genoemde definities gelden de omschrijvingen zoals vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement en het Kynologisch Reglement van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.
 5. Voor wat betreft de externe regelgeving gelden de regels zoals vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement en het Kynologisch Reglement van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.
 6. Inschrijving van een nest in de Nederlandse stamboekhouding (NHSB) door de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland vindt plaats conform de regels zoals vastgelegd in het Kynologisch Reglement.

2.    FOKREGELS

Artikel VIII.2 KR in samenhang met regels van de vereniging.

 1. Een teef mag niet worden gedekt door haar grootvader, haar vader, haar broer, haar halfbroer, haar zoon of haar kleinzoon.
  Pups, voortgekomen uit één van de genoemde combinaties, zullen niet in het NHSB worden ingeschreven (Artikel VIII.2 KR en Artikel III.14 lid 1l KR)
 2. Herhaalcombinaties: Dezelfde oudercombinatie is maximaal 5 maal toegestaan
 3. Minimum leeftijd reu: De minimale leeftijd van de reu op de dag van de dekking moet tenminste 18 maanden zijn.
 4. Aantal dekkingen: De reu mag een onbeperkt aantal keer worden ingezet voor de fokkerij.
  Als geslaagde dekking geldt een dekking waaruit minimaal één levende pup is voortgekomen en ingeschreven in het NHSB.
  NB 1: In bijzondere omstandigheden zal een nest niet worden ingeschreven in het NHSB (artikel III.14 KR). Ook dan wordt uitgegaan van een geslaagde dekking.
  NB 2: indien sperma wordt gebruikt van de reu voor kunstmatige inseminatie (KI), telt dit mee als een ‘dekking’.
 5. Cryptorchide en monorchide: Cryptorchide of monorchide reuen zijn uitgesloten van de fokkerij.
 6. Gebruik buitenlandse dekreuen: Wanneer een lid van de vereniging voor een dekking een niet in Nederlands eigendom zijnde reu, welke wel staat ingeschreven in een door de FCI erkende stamboekhouding, wil gebruiken dan dient deze te voldoen aan de fokreglementen zoals deze door de rasvereniging van het land waar de reu geregistreerd staat, gesteld worden.
 7. Kunstmatige inseminatie (sperma van levende en/of overleden dekreuen): Als een fokker voor een dekking het sperma gebruikt van een nog in leven zijnde/of overleden dekreu, dan gelden voor deze dekking de regels van dit Verenigingsfokreglement alsof het een natuurlijke dekking van de dekreu betreft.
 8. Nederlandse ouderdieren: De fokker verplicht zich er toe alleen te fokken met honden die op een Nederlandse of Zwitserse raskeuring voor de fokkerij goedgekeurd zijn.
 9. Fokverbod: Met een hond mag niet gefokt worden indien deze niet voldoet aan de eisen gesteld in dit VFR.

3.    WELZIJNSREGELS (Artikel VIII.1 KR)

 1. Een teef mag niet worden gedekt vóór de dag waarop zij de leeftijd van 21 maanden heeft bereikt.
 2. Een teef, waaruit niet eerder pups zijn geboren, mag niet worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 72 maanden heeft bereikt.
 3. Een teef, waaruit eerder pups zijn geboren, mag niet meer worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 96 maanden heeft bereikt.
 4. Een teef mag niet meer worden gedekt na de dag waarop haar vijfde nest is geboren.
 5. Een teef mag niet worden gedekt als deze dekking tot gevolg heeft dat tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten van deze teef geen termijn van tenminste 12 maanden zit.

4.    GEZONDHEIDSREGELS

 1. Gezondheidsonderzoek (screening) ouderdieren:
  Preventieve screening van ouderdieren moet, als het gaat om: HD onderzoek, ED onderzoek, oogonderzoek en doofheidonderzoek, plaatsvinden door deskundigen die erkend zijn door de Raad van Beheer conform de door de Raad van Beheer voor deze onderzoeken opgestelde en/of goedgekeurde onderzoeksprotocollen.
 2. Verplicht screeningsonderzoek.
  Op basis van wetenschappelijk onderzoek zijn de volgende gezondheidsproblemen binnen het ras vastgesteld en moeten de ouderdieren vóór de raskeuring worden onderzocht op:
  • HD
  • ED
 3. Aandoeningen:
  met honden die lijden aan een of meer van onderstaande aandoeningen mag niet worden gefokt.
  (invullen voorwaarden, zoals de rasvereniging deze heeft vastgesteld via de algemene ledenvergadering).
  • Verparingen tussen honden met beiden een HD-C zijn niet toegestaan
  • HD-D en zwaardere gradaties is niet toegestaan
  • Elleboogdysplasie: Uitgesloten voor de fokkerij zijn honden met uitslag "Graad 3". Honden met een uitslag "Grensgeval, graad 1 of graad 2" mogen uitsluitend gebruikt worden in een combinatie met honden met de uitslag "Vrij".
 4. Diskwalificerende fouten: met honden met één of meer van onderstaande diskwalificerende fouten (volgens de rasstandaard) mag niet worden gefokt.
  • (Gespleten neus (hazenlip) en gespleten gehemelte;
  • Eén of twee blauwe ogen;
  • Over- en onderbeet in elke vorm;
  • Het missen van premolaren, anders dan P1, molaren of een combinatie van beiden;
  • Entropion (een naar binnen gekruld ooglid), ook na eventuele operatieve correctie;
  • Ectropion (een duidelijk hangend, onderste ooglid);
  • Te kort haar, duidelijk kroeshaar;
  • Een te kort hoofd met duidelijk te sterke stop, lijkend op dat van een Sint Bernard;
  • Een te lang of te smal hoofd met bijna geen stop, lijkend op dat van een Schotse Herdershond (Collie);
  • A-typische totaalverschijning;
  • Ernstige afwijkingen in de aftekening, zoals een (halve) halsring, wit aan de voorbenen, dat duidelijk tot boven het midden van de middenvoet reikt (laars), ontbrekende witte hoofdaftekening, een bles en/of witte snuitaftekening die duidelijk verder dan de mondhoeken reikt, ontbreken van bruin tussen wit en zwart, grondkleur anders dan zwart;
  • Testikelfouten, zoals vermeld in art. 2.5.;
  • Agressie en duidelijke, ernstige vormen van angst en/ of schotschuwheid;
  • Een reu die het teeftype heeft;
  • Een hond met een krulstaart (Appenzeller)/ en of knikstaart (sterk afwijkende staartdracht).
 5. Vanaf 1 januari 2016 is het verplicht om alle pups, die op of na deze datum worden geboren, te testen op Levershunt door middel van de ammoniaktest. Deze test dient te worden uitgevoerd bij pups tussen de leeftijd van 6 en 8 weken nadat zij gechipt zijn. De test kan worden uitgevoerd bij de faculteit der diergeneeskunde Utrecht of dierenartsen die hiervoor aan een speciale lijst zijn toegevoegd. Deze verplichting geldt voor 1000 pups geboren vanaf 1 januari 2016.

5.    GEDRAGSREGELS

 1. Karaktereisen: Beide ouderdieren moeten voldoen aan de karaktereisen zoals die in de rasstandaard zijn beschreven.
 2. Verplichte karaktertest: De beide ouderdieren moeten vóór de eerste dekking met goed gevolg de door de rasvereniging erkende karakterkeuring hebben afgelegd.
  Als een buitenlandse reu wordt gebruikt, gelden de regels zoals deze door de Raad van Beheer in overleg met de rasvereniging zijn vastgesteld en schriftelijk zijn vastgelegd in het Verenigingsfokreglement.
  2.1 Tijdens deze keuring wordt gekeken naar de reactie van de hond op de aanwezigheid van mensen, optische en akoestische invloeden en naar schotvastheid. De beoordeling is gericht op het karakter van de hond, niet op het aangeleerde gedrag van de hond. NB1 Van de Nederlands zustervereniging NBSV of opvolger zijn alleen de gedragskwalificaties A en B toegestaan.

6.    WERKGESCHIKTHEID

 1. Voor dit ras is een verplichte werkgeschiktheidtest niet van toepassing.

7.    EXTERIEURREGELS

 1. Kwalificatie: Deelname aan exposities is niet verplicht.
 2. Fokgeschiktheidskeuring: beide ouderdieren moeten minimaal één keer hebben deelgenomen aan een fokgeschiktheidskeuring (exterieurkeuring) georganiseerd door de rasvereniging en daar minimaal de kwalificatie goedgekeurd hebben behaald. NB1 Van de Nederlands zustervereniging NBSV of opvolger zijn alleen de exterieurkwalificaties A en B toegestaan.

8.    REGELS AFGIFTE PUPS, WELZIJN PUPS

 1. Ontwormen en enten: De fokker draagt zorg voor het deugdelijk ontwormen en inenten van de pups volgens gangbare veterinaire inzichten en voor een volledig door de dierenarts ingevuld en ondertekend Paspoort voor Gezelschapsdieren. De pups dienen bij aflevering adequaat ontwormd te zijn en zij dienen voorzien te zijn van een unieke ID transponder.
 2. Aflevering pups: De pups mogen niet eerder worden afgeleverd dan op de leeftijd van 8 weken en moeten daarbij minimaal 6 kg wegen. Tussen de eerste enting en de overdracht aan de nieuwe eigenaar moeten minimaal 7 dagen zitten.

9.   SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN

 1. Dit reglement is niet van toepassing op nesten die geboren worden uit een teef gedekt op of voor de dag waarop dit reglement in werking treedt.
 2. Gezondheidsuitslagen, exterieur-, gedrags- en/of werkkwalificaties die zijn afgegeven en/of voor de inwerkingtreding van dit reglement hebben plaatsgevonden, worden geacht onder de werking van dit reglement te zijn inbegrepen.
 3. In bijzondere gevallen kan de vereniging bij een besluit met betrekking tot het toestaan van een bepaalde combinatie afwijken van dit VFR, indien de belangen van het ras daardoor worden gediend. Een besluit op basis van dit lid wordt met redenen omkleed naar de leden van de vereniging gecommuniceerd.

10.   INWERKINGTREDING

 1. Dit Verenigingsfokreglement treedt in werking op 4 september 2021, nadat het reglement is goedgekeurd door het bestuur van de Raad van Beheer conform de artikelen 10 HR en VIII. 5+ 6 KR.